Scarlet143

10 tekstów – auto­rem jest Scar­let143.

Jeżeli Czas ro­bi swo­je z Ludźmi, to dlacze­go Ludzie nie ro­bią nic z Cza­sem ? 

myśl
zebrała 23 fiszki • 19 lipca 2011, 11:56

Dzi­siej­sza śpiąca królew­na nie miałaby po co się budzić. 

myśl
zebrała 71 fiszek • 28 października 2010, 19:27

Idąc cały czas przed siebie , w końcu wal­niesz w drzewo. 

myśl
zebrała 35 fiszek • 18 października 2010, 17:51

`Gdy­by szczęście jak i słońce byłoby z na­mi zaw­sze , nie zwra­cali­byśmy na nie większej uwa­gi, a tak mu­si na­dejść ciem­ność w naszym życiu aby można było po­now­nie wycze­kiwać blas­ku wschodzące­go słońca.' 

myśl
zebrała 14 fiszek • 13 września 2010, 17:59

` A tak nap­rawdę kocham Te mo­men­ty ciszy kiedy jes­tem z Nim.
W te­dy mogę spo­koj­nie wsłuchać się w bi­cie Je­go Ser­ca ` 

myśl
zebrała 27 fiszek • 20 czerwca 2010, 21:27

Miłości nie mie­rzy się w godzi­nach , dniach , miesiącach , la­tach. . 
Miłość mie­rzy się we wspólnych wspomnieniach. 

myśl
zebrała 77 fiszek • 14 maja 2010, 20:09

` Dlacze­go by­wa tak ,że gdy Ciało się cie­szy dusza tak nap­rawdę płacze. . .? ` 

myśl
zebrała 35 fiszek • 6 maja 2010, 16:21

' To ,że Ty o mnie za­pom­niałeś nie znaczy , że i Ja muszę ' 

myśl
zebrała 50 fiszek • 1 maja 2010, 10:12

O nie kocha­ny! Tym ra­zem nie zam­knę się w po­koju , nie siądę w kon­cie i nie wy­leje przez Ciebie ty­siące łez...Nie zasługu­jesz na to ! 

myśl
zebrała 38 fiszek • 2 kwietnia 2010, 10:26

Pew­ne­go dnia przyszedłeś i nau­czyłeś mnie chodzić,
lecz te­raz od­szedłeś z me­go życia, a mi­mo to Ja na­dal stoję o włas­nych siłach. 

myśl
zebrała 25 fiszek • 2 marca 2010, 19:18

Scarlet143

Scarlet143

Użytkownicy
R S T
Kalendarz
Aktywność